Půdy

Vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) , trvalé i dočasné
Pedologický průzkum a zprávy,
Bilance skrývky kulturních vrstev půdy
Plán rekultivace pozemků

Vynětí pozemků trvalé či dočasné provádíme pro investory již 30 let. Provedeme výpočet odvodů pro zábor s vyčíslením částky pro platbu za odnětí půdy ze ZPF.
Pro větší plochu záboru půdy provedeme i předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy, po předchozím pedologickém průzkumu pozemku.
Vyhodnotíme kvalitu půdy a navrhneme racionální využití ornice a podornice a pro hospodaření se skrývkou zemin.
Pro případy dočasného záboru pozemků navrhneme plán technické a biologické rekultivace pozemků pro navrácení půdy do ZPF.

Přesunout se na začátek